Als samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Lelystad zetten wij ons in voor een passende onderwijsplek voor alle jongeren in Lelystad. In het samenwerkingsverband werken scholen en schoolbesturen intensief samen om het voortgezet onderwijs passend te maken voor iedere leerling uit Lelystad.  

Als er extra ondersteuning nodig is voor een leerling, is de eerste stap het organiseren van deze hulp binnen de reguliere scholen van het samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband ontvangt jaarlijks geld van de overheid waarmee de ondersteuning van leerlingen, liefst op hun eigen scholen, wordt betaald. De Commissie Toelaatbaarheid (CT) van het samenwerkingsverband organiseert de toelaatbaarheid en plaatsing van leerlingen voor verschillende leerarrangementen.

Het samenwerkingsverband bestaat naast de vertegenwoordigers van de scholen uit een toezichthoudend bestuur, een directeur-bestuurder en een stafbureau dat de dagelijkse gang van zaken regelt en de toelaatbaarheid van leerlingen coördineert. Medezeggenschap is gewaarborgd dankzij de Ondersteuningsplanraad die het samenwerkingsverband gevraagd en ongevraagd adviseert.  

Wij maken ons sterk voor passend en inclusief onderwijs op de scholen voor regulier voortgezet onderwijs in Lelystad. Inclusief onderwijs is onderwijs waarin kinderen vanuit allerlei achtergronden en met en zonder beperkingen samen werken en leren. Op een toegankelijke school in hun eigen omgeving, die hun ouders en zij hebben uitgekozen, dezelfde school waar ze heen zouden gaan als ze geen handicap hadden. Inclusief onderwijs is open en toegankelijk voor iedereen en dus met de nodige ondersteuning en zorg waar die nodig is voor een optimale ontwikkeling van leerlingen. 

Daarbij vinden wij het belangrijk dat er niet alleen over, maar vooral mét de leerling wordt gepraat. Wij werken vanuit vertrouwen in de persoonlijkheid en de capaciteiten van kind en jongere en zien leerlingen in hun mens-zijn. Leerlingen verdienen passend onderwijs, zorg en opvoeding, zodat ze uit kunnen groeien tot zelfstandige volwassenen die hun plek vinden in de maatschappij. 

De Commissie Toelaatbaarheid (CT) van het samenwerkingsverband indiceert en adviseert de directeur-bestuurder over de toelating van leerlingen tot arrangementen voor gespecialiseerd onderwijs. 

De Commissie Toelaatbaarheid bestaat uit een voorzitter en twee onafhankelijke gedragswetenschappers met ieder hun eigen specialisme.

Contactgegevens medewerkers Commissie Toelaatbaarheid 

Ine Cordfunke
Voorzitter van de commissie en beleidsmedewerker  
icordfunke@swvvo-lelystad.nl

Wilma Edelijn
Officemanager
wedelijn@swvvo-lelystad.nl

De Commissie Toelaatbaarheid is bereikbaar via commissietoelaatbaarheid@swvvo-lelystad.nl  

De Ondersteuningsplanraad (OPR) is de medezeggenschapsraad van het samenwerkingsverband. De OPR bestaat uit ouders en professionals van de scholen. De raad adviseert het samenwerkingsverband gevraagd en ongevraagd. De belangrijkste taak is het al dan niet instemmen met het ondersteuningsplan.
René Westerbeek, onafhankelijk voorzitter van de Raad van Toezicht, sluit informerend aan bij de vergaderingen van de OPR.

De Ondersteuningsplanraad van het SWVVO Lelystad bestaat uit de volgende leden: 

Marjon Leeftink-Kusters,  technisch voorzitter OPR

Ouders:
Lianne Vonno (Eduvier)

Angela Lingeman (Stichting School)

Eva Keblusek (SVOL)

Judith Peters (Aeres Groep)

 

Professionals
Martijn van Iersel (Stichting School)
Debora Lacedra (Eduvier onderwijsgroep)
Sandra Grootenboer (SVOL)
Willemijn Beens (Aeres Groep) 

De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op het functioneren van het SWVVO Lelystad en het behalen van de doelen van het verband. Binnen het samenwerkingsverband heeft de RvT een eigen verantwoordelijkheid en een vastgestelde rol. De raad ziet toe op de uitvoering van de taken die aan de directeur-bestuurder en de schooldirecties zijn toegekend.   

Reglement Raad van Toezicht

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

René Westerbeek (voorzitter)
Stefan Cornelissen
William Stegeman

Remuneratiecommissie:
Stefan Cornelissen (voorzitter)
René Westerbeek