Zit uw kind in groep 8 en gaat u samen een keuze maken voor het voortgezet onderwijs? Op deze pagina vindt u meer informatie over het kiezen van een passende school.

‘Er is echt oog voor mijn kind’

Passend onderwijs is onderwijs dat het beste aansluit bij de interesse, kwaliteiten en mogelijkheden van uw kind. Alle scholen voor regulier en speciaal onderwijs in en om Lelystad werken samen om elke leerling een passende onderwijsplek te geven. Het organiseren van extra hulp voor leerlingen gebeurt in beginsel in het regulier voortgezet onderwijs.

Bij het kiezen van een school voor voortgezet onderwijs en de overstap van groep 8 naar de brugklas komt veel kijken. Waar kunt u als ouder het beste op letten, zodat uw kind zich snel thuis gaat voelen in de brugklas?

Bij het bezoeken van open dagen op verschillende scholen is het belangrijk voor u en uw kind om te kijken op welke school uw kind zich het meest op zijn gemak voelt. Misschien voelt uw kind zich het prettigst op een school die u zelf niet meteen zou kiezen. En dat is ook goed; uw kind gaat er de meeste tijd doorbrengen. 

Neem zeker het advies van de basisschool mee in de zoektocht naar een passende school. De basisscholen geven kinderen een niveau-advies en mogelijk een advies voor extra ondersteuning. De basisscholen kennen uw kind en weten welke ondersteuning er is binnen de scholen voor voortgezet onderwijs.   

Op Balansdigitaal, een website voor en door ouders staat een handige checklist waar u als ouder op kunt letten bij het kiezen van een school. Klik hier  https://balansdigitaal.nl/?s=checklist+schoolkeuze voor de checklist. Ook het artikel  https://balansdigitaal.nl/magazine/tips-voor-ouders/ met tips voor ouders is het lezen waard. 

Heeft uw kind behoefte aan extra ondersteuning op het voortgezet onderwijs? Meld bij de aanmelding al dat uw kind extra hulp nodig heeft. De eerstverantwoordelijke voor ondersteuning is de school waar uw kind is aangemeld. De school bekijkt met u en uw kind wat nodig is. De school houdt rekening met de ondersteuningsbehoefte van uw kind en zorgt voor een passende onderwijsplek. 

Bij het oriënteren op een passende school kunt u kijken naar het zogenoemde ‘Ondersteuningsprofiel’ van een school. In dat profiel beschrijft de school welke extra hulp mogelijk is voor uw kind. 

Als de school de ondersteuning zelf niet kan bieden, gaat de ondersteuningscoördinator van de school na welke plek in de regio wel passend is. Dat kan een andere middelbare school in de buurt zijn, een school voor speciaal voortgezet onderwijs of praktijkonderwijs. 

Informatie voortgezet onderwijs Lelystad – swvvo (swvvo-lelystad.nl)

Heeft uw kind extra ondersteuning nodig? Dat is ook mogelijk in het regulier voortgezet onderwijs. Dankzij de extra hulp krijgen leerlingen de ondersteuning die ze nodig hebben en vertrouwen in wat ze kunnen. 

Reguliere scholen worden steeds beter uitgerust om ondersteuning te bieden. Op de scholen in Lelystad zijn er verschillende vormen van ondersteuning, van lichte tot intensievere steun. Zowel voor leerlingen met hulpvragen bij het leren als leerlingen met handicaps en gezondheidsproblemen.

1). Basisondersteuning

De ondersteuning die er voor iedere leerling is, zoals begeleiding van de mentor en het ondersteuningsteam op school.

2). Arrangementen

Arrangementen zijn voorzieningen voor extra ondersteuning. Arrangementen zijn er in verschillende vormen, zoals extra hulp in een apart lokaal of ondersteuning bij specifieke leervragen. Bij een arrangement volgt de leerling de meeste lessen in de eigen klas.

3). Leerroute

In de Leerroute werken leerlingen in een rustige, kleinschalige en extra gestructureerde omgeving samen met andere leerlingen en docenten. Onder begeleiding van vakdocenten, en intensievere begeleiding gaan leerlingen aan de slag met hun talenten en met wat ze nog moeilijk vinden. De Leerroute wordt vanuit alle scholen voor voortgezet onderwijs in Lelystad gezamenlijk aangeboden. Klik op Alles over de Leerroute voor uitgebreide informatie en op de site van Porteum-De Leerroute.

Blijkt de ondersteuning die hierboven wordt benoemd niet genoeg, dan kan de school een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aanvragen voor het speciaal onderwijs.

Heeft uw kind een handicap? Voor blinde en slechtziende leerlingen (visueel gehandicapte leerlingen), dove en slechthorende leerlingen, leerlingen met spraakmoeilijkheden en leerlingen met communicatieve problemen worden indicaties verstrekt door een landelijke commissie. U kunt met uw vragen terecht bij de ondersteuningscoördinator van de school.  

Als er extra zorg nodig is voor uw kind, verzorgt het samenwerkingsverband de uitgifte van toelaatbaarheidsverklaringen (TLV’s) (toeleiding en overwegingskader) voor het voortgezet speciaal onderwijs. Ook voor de leerroute is toestemming nodig.  

Het samenwerkingsverband gaat er van uit dat uw kind hulp kan krijgen op de reguliere school waar hij of zij zit. Meestal is het mogelijk om oplossingen te vinden binnen de school. De scholen maken zich sterk om hun onderwijs toegankelijk te maken voor leerlingen met leervragen, problemen en een handicap. In de beoordeling van aanvragen gaat het samenwerkingsverband uit van regulier onderwijs als het kan, en speciaal onderwijs als het moet. 

Heeft uw kind een handicap? Voor blinde en slechtziende leerlingen (visueel gehandicapte leerlingen), dove en slechthorende leerlingen, leerlingen met spraakmoeilijkheden en leerlingen met communicatieve problemen worden indicaties verstrekt door een landelijke commissie. U kunt met uw vragen terecht bij de ondersteuningscoördinator van de school van uw kind. 

Voor vragen over leerlingenvervoer kunt u terecht bij de gemeente Lelystad. https://www.lelystad.nl/leerlingenvervoer

De privacy van uw kind

Als uw kind extra ondersteuning krijgt of nodig heeft op school, zullen er gegevens nodig zijn over de behoefte aan ondersteuning van uw kind. Dit zijn gewone persoonsgegevens als naam en adres, maar ook bijzondere gegevens als bijvoorbeeld informatie over gezondheid of problemen in de ontwikkeling van uw kind. De school, maar ook andere specialisten, hebben deze gegevens nodig om uw kind goed te kunnen helpen. Op deze pagina leest u meer over uw rechten rondom de privacy van uw kind. 

Het samenwerkingsverband  

Als uw kind extra ondersteuning krijgt of nodig heeft op school, kan het zijn dat de school daarvoor aanklopt bij het samenwerkingsverband. Voordat de school dat doet, zal men eerst altijd met de ouders in gesprek gaan. In het samenwerkingsverband zitten alle samenwerkende scholen en hun besturen uit de regio. Samen kijken zij wat kinderen nodig hebben en wat zij kunnen bieden. Zij hebben daarvoor persoonsgegevens van uw kind nodig om aan de slag te kunnen. In de wet staat dat het samenwerkingsverband de informatie over uw kind mag gebruiken als dat nodig is.
Bijvoorbeeld bij: 

  • het toekennen van extra geld voor de ondersteuning van uw kind;  
  • het adviseren van de school van uw kind over de ondersteuningsbehoefte van uw kind; 
  • het bepalen of uw kind toelaatbaar is tot het speciaal basisonderwijs of het (voortgezet) speciaal onderwijs.

Bewaren en delen 

Het samenwerkingsverband mag de gegevens van leerlingen niet zomaar aan anderen geven, behalve aan de school waar uw kind is aangemeld of ingeschreven. Alleen de medewerkers van het samenwerkingsverband en deskundigen die adviseren over de toelaatbaarheid hebben toegang tot de gegevens. De gegevens moeten goed (digitaal) worden beveiligd en moeten drie jaar bewaard blijven. 

Toelaatbaarheidsverklaring 

Is speciaal basisonderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs of praktijkonderwijs de beste plek voor uw kind? Dan vraagt de school daarvoor een toelaatbaarheidsverklaring aan bij het samenwerkingsverband. Wettelijk mag dit zonder medewerking van u als ouder. De juiste werkwijze is om dit wel eerst met u als ouder te bespreken. De school moet u informeren over het vastleggen van persoonsgegevens en over het doorsturen van die gegevens aan het samenwerkingsverband. In de meeste gevallen zal de school u hier niet alleen over informeren, maar ook uw toestemming vragen (door een handtekening onder een akkoordverklaring). Bent u niet akkoord met de aanvraag voor de toelaatbaarheidsverklaring, vraag dan of uw mening (zienswijze) er ook bij gezet kan worden. De medewerkers die zich bezighouden met de toelaatbaarheidsverklaringen kunnen dan ook uw zienswijze meenemen. 

Informatie en toestemming 

Het moet voor u als ouder duidelijk zijn welke informatie wordt gedeeld en vastgelegd. Wanneer er onderzoek gedaan wordt naar uw kind (bijvoorbeeld door een psycholoog of orthopedagoog) of wanneer informatie over uw kind wordt gedeeld met andere specialisten, is in elk geval eerst uw toestemming nodig. Ook voor het opvragen van informatie over uw kind bij andere instanties buiten het onderwijs heeft de school of het samenwerkingsverband uw toestemming nodig. 

Recht op inzage 

Als ouder heeft u altijd het recht om de gegevens van uw kind te bekijken. Wanneer u hierom vraagt, moet u binnen vier weken een reactie hebben gekregen. Kinderen mogen vanaf 16 jaar zelf ook hun gegevens inzien. U heeft als ouder ook recht op correctie van de gegevens: u kunt daarvoor een verzoek om verbetering, aanvulling of verwijdering van bepaalde gegevens indienen. Binnen vier weken neemt het samenwerkingsverband of de school hierover een beslissing (wel, gedeeltelijk of niet ingaan op het verzoek). Tot slot hebben ouders ook recht van verzet. Dit houdt in dat iemand het recht heeft bezwaar te maken (verzet aan te tekenen) tegen bepaalde vormen van gebruik van zijn/haar gegevens door een organisatie. Daarvoor moet de ouder een verzoek indienen om beëindiging van de registratie van persoonsgegevens. Ook hierover doet het samenwerkingsverband of de school binnen vier weken een uitspraak. Volgens de Wet kan een ouder tegen dit besluit bezwaar en beroep aantekenen.

Privacybeleid 

De school van uw kind valt onder een schoolbestuur. Alle schoolbesturen hebben voor hun scholen een regeling voor de bescherming van persoonsgegevens en beleid over uitwisseling van informatie. De ouders van de medezeggenschapsraad moeten hiermee instemmen, anders is de regeling niet geldig. Ook het samenwerkingsverband heeft hierover afspraken gemaakt. Deze staan in het ondersteuningsplan of in een bijlage daarvan.

Elke thuiszitter is er één te veel. In samenwerking met de scholen, Samenwerkingsverband VO Lelystad en de gemeente Lelystad zetten wij ons in voor thuiszitters en hun ouders. Elk kind dat thuis zit, krijgt binnen drie maanden een passend onderwijs- en/of zorgaanbod.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Samenwerkingsverband VO Lelystad, telefoon 0320-718950. Via het secretariaat kunt u in contact worden gebracht met onze aanwezigheidscoördinator, Zwanique Lokhorst.

Ook kunt u informatie vinden over passend onderwijs en verzuim op rijksoverheid.nl/passend-onderwijs

Samenwerkingsverband (SWVVO) Lelystad
Het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Lelystad is er voor uw kind, voor u als ouders/verzorgers en voor de scholen.
De belangrijkste taken van het samenwerkingsverband zijn:
* verzorgen van extra ondersteuning voor leerlingen op de eigen school door externe deskundigen
* afgeven van toelaatbaarheidsverklaringen (TLV’s) voor toelating tot het voortgezet speciaal onderwijs of praktijkonderwijs.  

VO
Voortgezet onderwijs

VSO
Voortgezet speciaal onderwijs

Commissie Toelaatbaarheid (CT)
De commissie van het samenwerkingsverband die adviseert over de toelating van uw kind tot het Speciaal Onderwijs, of het praktijkonderwijs. De CT wordt benaderd voor het afgeven van een toelaatbaarheidsverklaring.  

PrO – Praktijkonderwijs
Praktijkonderwijs is er voor leerlingen die beter kunnen leren van praktijkervaring dan uit boeken. Deze vorm van voortgezet onderwijs leidt rechtstreeks op voor de arbeidsmarkt of het MBO. Leerlingen uit het praktijkonderwijs krijgen een meer op maat gesneden programma. Ze leren praktische vaardigheden zoals sociale vaardigheden, koken, rekeningen betalen, klussen en leren zelfstandig leven en werken. Via een stage verlaten veel leerlingen het praktijkonderwijs met een baan.   

Schoolondersteuningsprofiel (SOP)  
Een beschrijving van de extra ondersteuningsmogelijkheden die een school aan leerlingen biedt. Hierin kunt u lezen wat u van de school kunt verwachten in de ondersteuning van uw kind. De uitgebreide profielen zijn te lezen op de website van de school. Klik hier hier voor het overzicht van scholen in Lelystad. 

TLV: Toelaatbaarheidsverklaring
Een verklaring die wordt verstrekt vanuit het samenwerkingsverband en die nodig is om toegelaten te worden tot
* het speciaal voortgezet onderwijs 
* het praktijkonderwijs.  

VSO – Voortgezet Speciaal Onderwijs
Voortgezet speciaal onderwijs is bedoeld voor leerlingen die intensieve of specialistische begeleiding nodig hebben. Het VSO is er voor leerlingen met een lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperking en voor leerlingen met een gedragsstoornis. Een VSO school heeft gespecialiseerde mensen in huis om leerlingen op de juiste manier te kunnen begeleiden. 

TLV PrO
De TLV PrO is de Toelaatbaarheidsverklaring voor Praktijkonderwijs. In het praktijkonderwijs leren scholieren praktische vaardigheden en is er intensieve begeleiding.

Oudervereniging Balans versterkt de positie van ouders van kinderen en jongeren met ontwikkelingsproblemen bij leren en/of gedrag. www.balansdigitaal.nl

Ouders & onderwijs is er voor alle ouders met schoolgaande kinderen.

https://www.oudersonderwijs.nl/

Informatie rijksoverheid over passend onderwijs:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/passend-onderwijs

U kunt met uw vragen altijd terecht bij de school of het samenwerkingsverband. (Procedure bij klachten en bezwaar) Samen met u wordt naar een oplossing gezocht. Komt u er niet uit met de school of het samenwerkingsverband, dan kunt u het probleem voorleggen bij een van onderstaande partijen.

Zit uw kind op het voortgezet onderwijs? Op deze pagina leest u meer over extra ondersteuning en passend onderwijs.

Passend onderwijs is onderwijs dat het beste aansluit bij de interesse, kwaliteiten en mogelijkheden van uw kind. Alle scholen voor regulier en speciaal onderwijs in en om Lelystad werken samen om elke leerling een passende onderwijsplek te geven. Het organiseren van extra hulp voor leerlingen gebeurt zoveel mogelijk in het regulier voortgezet onderwijs.

Gaat het niet goed met uw kind op school en heeft uw kind extra ondersteuning nodig? Bespreek dit tijdig met de mentor op school. Wilt u weten wat de school doet voor leerlingen die extra zorg nodig hebben, dan kunt u ook kijken naar het zogenoemde ‘Ondersteuningsprofiel’ van een school. In dat profiel beschrijft de school welke ondersteuning mogelijk is. 

De eerstverantwoordelijke voor extra ondersteuning is de school waar uw kind is ingeschreven. De school bekijkt met u en uw kind wat nodig is. De behoefte van uw kind aan ondersteuning is het uitgangspunt. De school houdt zoveel mogelijk rekening met de wensen van uw kind en u en biedt uw kind binnen zes weken een passende onderwijsplek aan. 

Als de school de ondersteuning zelf niet kan bieden, gaat de ondersteuningscoördinator (OCO) na welke plek in de regio wel passend is. Dat kan een andere middelbare school in de buurt zijn, een school voor speciaal voortgezet onderwijs of praktijkonderwijs.

De scholen voor voortgezet onderwijs in Lelystad bieden verschillende mogelijkheden om uw kind te helpen. Dankzij alle ondersteuning kan uw kind op een school in de buurt blijven en is instromen op het speciaal onderwijs vaak niet nodig. Dankzij de extra hulp die er is, krijgen scholieren de ondersteuning die ze nodig hebben en vertrouwen in wat ze kunnen. 

Reguliere scholen worden steeds beter uitgerust om ondersteuning te bieden. Op de scholen in Lelystad zijn er verschillende vormen van ondersteuning, van lichte tot intensievere steun. Zowel voor leerlingen met hulpvragen bij het leren als leerlingen met handicaps en gezondheidsproblemen.

1). Basisondersteuning

De ondersteuning die er voor iedere leerling is, zoals begeleiding van de mentor en het ondersteuningsteam op school.

2). Arrangementen

Arrangementen zijn voorzieningen voor extra ondersteuning. Arrangementen zijn er in verschillende vormen, zoals extra hulp in een apart lokaal of ondersteuning bij specifieke leervragen. Bij een arrangement volgt de leerling de meeste lessen in de eigen klas.

3). Leerroute

In de leerroute werken leerlingen in een rustige, kleinschalige en extra gestructureerde omgeving samen met andere leerlingen en docenten. Onder begeleiding van vakdocenten, en intensievere begeleiding gaan leerlingen aan de slag met hun talenten en met wat ze nog moeilijk vinden. De Leerroute wordt vanuit alle scholen voor voortgezet onderwijs in Lelystad gezamenlijk aangeboden.

Blijkt de ondersteuning die hierboven wordt benoemd niet genoeg, dan kan de school een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aanvragen voor het speciaal onderwijs.

Heeft uw kind een handicap? Voor blinde en slechtziende leerlingen (visueel gehandicapte leerlingen), dove en slechthorende leerlingen, leerlingen met spraakmoeilijkheden en leerlingen met communicatieve problemen worden indicaties verstrekt door een landelijke commissie. U kunt met uw vragen terecht bij de ondersteuningscoördinator van de school.  

Als er extra zorg nodig is voor uw kind, verzorgt het samenwerkingsverband de uitgifte van toelaatbaarheidsverklaringen (TLV’s) voor het voortgezet speciaal onderwijs. Ook voor de leerroute is toestemming nodig.  

Het samenwerkingsverband gaat er van uit dat uw kind hulp kan krijgen op de reguliere school waar hij of zij zit. Meestal is het mogelijk om oplossingen te vinden binnen de school. De scholen maken zich sterk om hun onderwijs toegankelijk te maken voor leerlingen met leervragen, problemen en een handicap. In de beoordeling van aanvragen gaat het samenwerkingsverband uit van regulier onderwijs als het kan, en speciaal onderwijs als het moet. 

Heeft uw kind een handicap? Voor blinde en slechtziende leerlingen (visueel gehandicapte leerlingen), dove en slechthorende leerlingen, leerlingen met spraakmoeilijkheden en leerlingen met communicatieve problemen worden indicaties verstrekt door een landelijke commissie. U kunt met uw vragen terecht bij de ondersteuningscoördinator van de school van uw kind. 

Voor vragen over leerlingenvervoer kunt u terecht bij de gemeente Lelystad. https://www.lelystad.nl/leerlingenvervoer

De privacy van uw kind

Als uw kind extra ondersteuning krijgt of nodig heeft op school, zullen er gegevens nodig zijn over de behoefte aan ondersteuning van uw kind. Dit zijn gewone persoonsgegevens als naam en adres, maar ook bijzondere gegevens als bijvoorbeeld informatie over gezondheid of problemen in de ontwikkeling van uw kind. De school, maar ook andere specialisten, hebben deze gegevens nodig om uw kind goed te kunnen helpen. Op deze pagina leest u meer over uw rechten rondom de privacy van uw kind. 

Het samenwerkingsverband  

Als uw kind extra ondersteuning krijgt of nodig heeft op school, kan het zijn dat de school daarvoor aanklopt bij het samenwerkingsverband. Voordat de school dat doet, zal men eerst altijd met de ouders in gesprek gaan. In het samenwerkingsverband zitten alle samenwerkende scholen en hun besturen uit de regio. Samen kijken zij wat kinderen nodig hebben en wat zij kunnen bieden. Zij hebben daarvoor persoonsgegevens van uw kind nodig om aan de slag te kunnen. In de wet staat dat het samenwerkingsverband de informatie over uw kind mag gebruiken als dat nodig is.
Bijvoorbeeld bij: 

  • het toekennen van extra geld voor de ondersteuning van uw kind;  
  • het adviseren van de school van uw kind over de ondersteuningsbehoefte van uw kind; 
  • het bepalen of uw kind toelaatbaar is tot het speciaal basisonderwijs of het (voortgezet) speciaal onderwijs.

Bewaren en delen 

Het samenwerkingsverband mag de gegevens van leerlingen niet zomaar aan anderen geven, behalve aan de school waar uw kind is aangemeld of ingeschreven. Alleen de medewerkers van het samenwerkingsverband en deskundigen die adviseren over de toelaatbaarheid hebben toegang tot de gegevens. De gegevens moeten goed (digitaal) worden beveiligd en moeten drie jaar bewaard blijven. 

Toelaatbaarheidsverklaring 

Is speciaal basisonderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs of praktijkonderwijs de beste plek voor uw kind? Dan vraagt de school daarvoor een toelaatbaarheidsverklaring aan bij het samenwerkingsverband. Wettelijk mag dit zonder medewerking van u als ouder. De juiste werkwijze is om dit wel eerst met u als ouder te bespreken. De school moet u informeren over het vastleggen van persoonsgegevens en over het doorsturen van die gegevens aan het samenwerkingsverband. In de meeste gevallen zal de school u hier niet alleen over informeren, maar ook uw toestemming vragen (door een handtekening onder een akkoordverklaring). Bent u niet akkoord met de aanvraag voor de toelaatbaarheidsverklaring, vraag dan of uw mening (zienswijze) er ook bij gezet kan worden. De medewerkers die zich bezighouden met de toelaatbaarheidsverklaringen kunnen dan ook uw zienswijze meenemen. 

Informatie en toestemming 

Het moet voor u als ouder duidelijk zijn welke informatie wordt gedeeld en vastgelegd. Wanneer er onderzoek gedaan wordt naar uw kind (bijvoorbeeld door een psycholoog of orthopedagoog) of wanneer informatie over uw kind wordt gedeeld met andere specialisten, is in elk geval eerst uw toestemming nodig. Ook voor het opvragen van informatie over uw kind bij andere instanties buiten het onderwijs heeft de school of het samenwerkingsverband uw toestemming nodig. 

Recht op inzage 

Als ouder heeft u altijd het recht om de gegevens van uw kind te bekijken. Wanneer u hierom vraagt, moet u binnen vier weken een reactie hebben gekregen. Kinderen mogen vanaf 16 jaar zelf ook hun gegevens inzien. U heeft als ouder ook recht op correctie van de gegevens: u kunt daarvoor een verzoek om verbetering, aanvulling of verwijdering van bepaalde gegevens indienen. Binnen vier weken neemt het samenwerkingsverband of de school hierover een beslissing (wel, gedeeltelijk of niet ingaan op het verzoek). Tot slot hebben ouders ook recht van verzet. Dit houdt in dat iemand het recht heeft bezwaar te maken (verzet aan te tekenen) tegen bepaalde vormen van gebruik van zijn/haar gegevens door een organisatie. Daarvoor moet de ouder een verzoek indienen om beëindiging van de registratie van persoonsgegevens. Ook hierover doet het samenwerkingsverband of de school binnen vier weken een uitspraak. Volgens de Wet kan een ouder tegen dit besluit bezwaar en beroep aantekenen.

Privacybeleid 

De school van uw kind valt onder een schoolbestuur. Alle schoolbesturen hebben voor hun scholen een regeling voor de bescherming van persoonsgegevens en beleid over uitwisseling van informatie. De ouders van de medezeggenschapsraad moeten hiermee instemmen, anders is de regeling niet geldig. Ook het samenwerkingsverband heeft hierover afspraken gemaakt. Deze staan in het ondersteuningsplan of in een bijlage daarvan.

Elke thuiszitter is er één te veel. In samenwerking met de scholen, Passend Onderwijs Lelystad Dronten en de gemeente Lelystad zetten wij ons in voor thuiszitters en hun ouders. Elk kind dat thuis zit, krijgt binnen drie maanden een passend onderwijs- en/of zorgaanbod. Meer informatie over passend onderwijs is te vinden op https://passendonderwijslelystaddronten.nl

Alle scholen in Lelystad kunnen extra ondersteuning geven aan uw kind. De vorm van de hulp aan leerlingen kan wel verschillen per school. Wilt u weten wat een bepaalde school doet? Dan kunt u het Ondersteuningsprofiel van de school bekijken. In dat profiel beschrijft de school welke extra hulp er is voor leerlingen. 

Door op de link achter de naam van de school te klikken, komt u terecht op de pagina waarop de school het ondersteuningsprofiel presenteert of meer informatie geeft over de zorg, toegankelijkheid en onderwijsarrangementen. 

Voortgezet Onderwijs (vo) 

Aeres VMBO

Voor leerlingen die dreigen uit te vallen en extra ondersteuning nodig hebben, heeft Aeres Maatwerkvoorziening.

https://www.aeresvmbo.nl/lelystad/daarom-aeres-vmbo-lelystad/over-aeres-vmbo-lelystad/ondersteuning-en-begeleiding

 

ISG Arcus
Voor leerlingen uit het primair onderwijs die extra ondersteuning nodig hebben bij de overstap naar regulier voortgezet onderwijs is er een Arrangementsgroep mavo (tl) en een ondersteuningslokaal.   https://www.isg-arcus.nl/onderwijs/408-2/

Scholengemeenschap Lelystad (SGL)
Voor leerlingen met havo/vwo niveau voor wie de overstap van primair naar voortgezet onderwijs moeilijk is, heeft SGL een Arrangementsklas ontwikkeld. https://www.sgl.nl/onderwijs/ondersteuningsprofiel/

De Rietlanden Voor leerlingen voor wie de stap van basisschool naar middelbare school nog te groot is, biedt De Rietlanden (en op Porteum vanaf schooljaar 2021-2022) de Leerroute.
https://www.rietlanden.nl/schoolondersteuningsprofiel/

 

Voortgezet Speciaal Onderwijs (vso) 

De Anger https://www.eduvier.nl/deanger/voor-wie/

Het Aurum College https://www.eduvier.nl/aurumcollege/aanmelden/

De Rede https://www.eduvier.nl/derede/voor-wie/

De Steiger https://www.eduvier.nl/desteiger/schoolloopbaan/sprint-arrangement/

De Zevenster https://www.de-zevenster.nl/schoolwiki/?artikel=ondersteuning&term=de-zorg-voor-onze-leerlingen

Samenwerkingsverband (SWVVO) Lelystad
Het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Lelystad is er voor uw kind, voor u als ouders/verzorgers en voor de scholen.
De belangrijkste taken van het samenwerkingsverband zijn:
* verzorgen van extra ondersteuning voor leerlingen op de eigen school door externe deskundigen
* afgeven van toelaatbaarheidsverklaringen (TLV’s) voor toelating tot het voortgezet speciaal onderwijs of praktijkonderwijs.  

VO
Voortgezet onderwijs

VSO
Voortgezet speciaal onderwijs

Commissie Toelaatbaarheid (CT)
De commissie van het samenwerkingsverband die adviseert en beslist over de toelating van uw kind tot arrangementen, het Speciaal Onderwijs, of het praktijkonderwijs. De CT wordt benaderd voor het afgeven van een toelaatbaarheidsverklaring. 

PO – Praktijkonderwijs
Praktijkonderwijs is er voor leerlingen die beter kunnen leren van praktijkervaring dan uit boeken. Deze vorm van voortgezet onderwijs leidt rechtstreeks op voor de arbeidsmarkt. Leerlingen uit het praktijkonderwijs krijgen een meer op maat gesneden programma. Ze leren praktische vaardigheden zoals sociale vaardigheden, koken, rekeningen betalen, klussen en leren zelfstandig leven en werken. Via een stage verlaten veel leerlingen het praktijkonderwijs met een baan.   

Schoolondersteuningsprofiel (SOP)  
Een beschrijving van de extra ondersteuningsmogelijkheden mogelijkheden die een school aan leerlingen biedt. Hierin kunt u lezen wat u van de school kunt verwachten in de ondersteuning van uw kind. De uitgebreide profielen zijn te lezen op de website van de school. Klik hier voor het overzicht van scholen in Lelystad.     

TLV: Toelaatbaarheidsverklaring
Een verklaring die wordt verstrekt vanuit het samenwerkingsverband en die nodig is om toegelaten te worden tot
* het speciaal voortgezet onderwijs 
* het praktijkonderwijs.  

VSO – Voortgezet Speciaal Onderwijs
Voortgezet speciaal onderwijs is bedoeld voor leerlingen die intensieve of specialistische begeleiding nodig hebben. Het VSO is er voor leerlingen met een lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperking en voor leerlingen met een gedragsstoornis. Een VSO-school heeft gespecialiseerde mensen in huis om leerlingen op de juiste manier te kunnen begeleiden. 

TLV PrO
De TLV PrO is de Toelaatbaarheidsverklaring voor Praktijkonderwijs. In het praktijkonderwijs leren scholieren praktische vaardigheden en is er intensieve begeleiding.

Oudervereniging Balans versterkt de positie van ouders van kinderen en jongeren met ontwikkelingsproblemen bij leren en/of gedrag. www.balansdigitaal.nl

Ouders & onderwijs is er voor alle ouders met schoolgaande kinderen.

https://www.oudersonderwijs.nl/

U kunt met uw vragen altijd terecht bij de school of het samenwerkingsverband. Samen met u wordt naar een oplossing gezocht. Komt u er niet uit met de school of het samenwerkingsverband, dan kunt u het probleem voorleggen bij een van onderstaande partijen.

Alle scholen in Lelystad kunnen extra ondersteuning geven aan uw kind. De vorm van de hulp aan leerlingen kan wel verschillen per school. Wilt u weten wat een bepaalde school doet? Dan kunt u het Ondersteuningsprofiel van de school bekijken. In dat profiel beschrijft de school welke extra hulp er is voor leerlingen. Door op de link achter de naam van de school te klikken, komt u terecht op de pagina waarop de school het ondersteuningsprofiel presenteert of meer informatie geeft over de zorg, toegankelijkheid en onderwijsarrangementen.

Voortgezet Onderwijs (vo)

Aeres VMBO
Voor leerlingen die dreigen uit te vallen en extra ondersteuning nodig hebben, heeft Aeres Maatwerkvoorziening.
www.aeresvmbo.nl/lelystad/daarom-aeres-vmbo-lelystad/over-aeres-vmbo-lelystad/ondersteuning-en-begeleiding

 

Porteum College (VMBO)

https://www.porteum.nl/onderwijs/ons-vmbo/

https://www.porteum.nl/onderwijs/onze-ondersteuning/

 

Porteum Lyceum (HAVO/VWO)

https://www.porteum.nl/onderwijs/onze-havo-en-vwo/

 

De Steiger
Voor leerlingen die een extra jaar nodig hebben voor de overstap van basisschool naar VMBO biedt De Steiger het sprint arrangement.
https://www.eduvier.nl/desteiger/schoolloopbaan/sprint-arrangement/

Voortgezet Speciaal Onderwijs (vso)

De Anger https://www.eduvier.nl/deanger/voor-wie/
Het Aurum College https://www.eduvier.nl/aurumcollege/aanmelden/
De Rede https://www.eduvier.nl/derede/voor-wie/
De Zevenster https://www.de-zevenster.nl/schoolwiki/?artikel=ondersteuning&term=de-zorg-voor-onze-leerlingen

Empty tab. Edit page to add content here.