Als het regulier onderwijs niet toereikend is voor een leerling dan gaat de school op zoek gaan naar een andere, passende onderwijsplek. Bij de overgang van primair naar voortgezet onderwijs kan de school voor primair onderwijs bij het Loket extra ondersteuning aanvragen voor leerlingen, die dat nodig hebben in de vorm van een aanwijzing voor leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) of een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor praktijkonderwijs (PrO).

Voor het behandelen van aanvragen voor een school van voortgezet speciaal onderwijs heeft het samenwerkingsverband het Loket ingericht. Het dossier van de leerling wordt door de adviseur van het Loket met de basisschool besproken. Vervolgens wordt de aanvraag voorgelegd aan de CT (Commissie Toelaatbaarheid) van het Loket. Bij een positief advies van de CT geeft de directeur-bestuurder van het samenwerkingsverband de TLV af en kan de leerling de overstap maken naar het VSO. De geldigheidsduur van de TLV wordt tijdens deze procedure bepaald en vastgesteld.

Per 1 oktober 2018 werkt het Loket met een nieuwe procedure.
Download:  Route voor aanvragen van advies en TLV

Het Loket is bereikbaar via: commissietoelaatbaarheid@swvvo-lelystad.nl

Samenstelling Loket

Onderstaande deskundige medewerkers, ieder met hun eigen specialisme, verrichten samen de dagelijkse werkzaamheden van het loket.

Marjon Leeftink Kusters
Voorzitter van het Loket en beleidsmedewerker
mleeftink@swvvo-lelystad.nl

Marcel de Haan
Adviseur
mdhaan@swvvo-lelystad.nl

Wilma Edelijn
Secretaresse
wedelijn@swvvo-lelystad.nl

Tevens zijn bij het Loket twee onafhankelijke gedragswetenschappers betrokken.