Wat is passend onderwijs?

Passend onderwijs wil zeggen dat elke leerling, die op een van de scholen in het samenwerkingsverband staat ingeschreven, onderwijs krijgt dat past bij zijn of haar mogelijkheden en kwaliteiten. De schoolbesturen hebben hiervoor gezamenlijk de verantwoordelijkheid. Scholen voor regulier (voortgezet) onderwijs en scholen voor (voortgezet)  speciaal onderwijs in de regio werken samen om élke jongere een passende onderwijsplek te bieden.

Onder arrangeren verstaan wij het gezamenlijk realiseren van extra ondersteuning ondersteuning op school en soms thuis. Afhankelijk van de behoefte aan ondersteuning doen we dat in samenwerking met een jeughulpinstantie. Dit gebeurt zoveel als mogelijk in de reguliere school. Arrangementen worden bekostigd uit de ondersteuningsmiddelen, die aan de schoolbesturen zijn toegekend via het Loket van het samenwerkingsverband. We maken altijd afspraken over de duur en de beoogde en behaalde resultaten van het arrangement.

Passende onderwijsplek regelen

De school waar de jongere wordt ingeschreven plaatst in beginsel de jongere op de eigen school. Als een jongere extra ondersteuning nodig heeft, melden de ouders dit bij aanmelding. De school brengt de ondersteuningsbehoefte samen met de ouders in beeld. De ouders dragen er zorg voor dat de school over de juiste informatie kan beschikken. Kan de school deze ondersteuning zelf niet bieden, dan gaat de school na welke school in de regio wél passend is. Dat kan een andere school voor voortgezet onderwijs zijn, maar ook een school voor speciaal voortgezet onderwijs of praktijkonderwijs.

Het uitgangspunt is de ondersteuningsbehoefte van de jongere. De school houdt daarbij zoveel mogelijk rekening met de wensen van de ouders. De school biedt de ouders binnen 6 weken (eventueel met een verlenging tot 10 weken) een passende onderwijsplek voor hun kind aan.

Voor meer informatie gaat u naar de website van het informatiepunt Passend onderwijs.

Passend onderwijs in samenwerkingsverband VO Lelystad

Het samenwerkingsverband VO Lelystad realiseert passend onderwijs onder andere door:

  • het bieden van kwalitatief goed onderwijs in een professionele, lerende cultuur;
  • schoolbesturen die samenwerken met ouders, gemeente Lelystad en jeugdzorg- en welzijnsinstellingen;
  • de inzet van schoolteams met brede kennis van de cognitieve, sociale, fysieke en mentale ontwikkeling van leerlingen;
  • leerkrachten die beschikken over pedagogisch-didactische vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen volgen. Zij hebben aandacht voor de talentontwikkeling;
  • het voorkomen van thuiszitten, dat leerplichtige kinderen niet naar school gaan. Scholen werken samen met de gemeente Lelystad en zorg- en onderwijspartners.