Welke school is geschikt voor mijn kind?

Elke school heeft een schoolondersteuningsprofiel (SOP) opgesteld. Hierin staat beschreven wat u van de school kunt verwachten op het gebied van ondersteuning voor uw kind. U vindt het schoolondersteuningsprofiel op de website van de school. Als u een VO-school heeft gekozen kunt u uw kind op die school aanmelden en/of met de school in gesprek gaan over uw verwachtingen en wensen. De school geeft aan of zij de ondersteuning die uw kind nodig heeft kan bieden. Eventueel middels een arrangementsklas. Het kan zijn dat de school niet kan bieden wat uw kind nodig heeft. Dan kan samen met u besloten worden dat een overstap naar een andere school voor voortgezet onderwijs, praktijkonderwijs (PrO) of school voor voortgezet speciaal onderwijs (VSO) de voorkeur heeft.

Mijn kind krijgt niet de juiste ondersteuning

Vindt u dat uw kind niet de ondersteuning krijgt die het nodig heeft? Maak dit dan bespreekbaar bij de mentor van uw kind. Ook kunt u terecht bij de ondersteuningscoördinator van de school. De ondersteuningscoördinator analyseert de situatie en geeft advies over een mogelijke aanpak. Ook kan de ondersteuningscoördinator het intern ondersteuningsteam inschakelen.

VSO scholen

Scholen voor voortgezet speciaal onderwijs zijn er voor leerlingen die door leer-, gedrags- en /of opvoedingsproblemen meer ondersteuning nodig hebben en daardoor geen onderwijs kunnen volgen op een reguliere school. In het voortgezet speciaal onderwijs zijn de klassen kleiner en wordt er meer structuur geboden. Uw kind krijgt hier ondersteuning van docenten met specifieke kennis en tijd, die docenten van de reguliere school voor voortgezet onderwijs vaak niet kunnen bieden.

Het samenwerkingsverband is verantwoordelijk voor de afgifte van toelaatbaarheidsverklaringen (TLV’s) voor leerlingen met complexe ondersteuningsvragen, lichamelijke en/of verstandelijke beperkingen, langdurig zieke leerlingen, leerlingen met epilepsie en meervoudig gehandicapte leerlingen. Een TLV geeft de leerling toegang tot de school voor voortgezet speciaal onderwijs. Voor het beoordelen van de ondersteuningsbehoefte van de leerling en het afgeven van TLV’s heeft het samenwerkingsverband een Loket ingericht.

Voor scholen met blinde en slechtziende leerlingen (visueel gehandicapte leerlingen), scholen voor dove en slechthorende leerlingen, leerlingen met ernstige spraakmoeilijkheden en leerlingen met communicatieve problemen worden indicaties verstrekt door een landelijke commissie. Het Loket is dan niet betrokken. U kunt bij het samenwerkingsverband of de ondersteuningscoördinator wel terecht met vragen over deze specifieke onderwijsvormen.

Overstap naar VSO

Om toegelaten te worden tot het VSO heeft uw kind een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. De school van uw kind vraagt deze aan bij het Loket van het samenwerkingsverband. Het Loket bespreekt het dossier van uw kind samen met u en de school en beoordeelt de aanvraag. Bij een positief advies van het Loket geeft de directeur-bestuurder van het samenwerkingsverband de TLV af en kan uw kind de overstap maken. Er worden afspraken gemaakt over de geldigheidsduur van de TLV.

Leerlingenvervoer

Leerlingenvervoer is er voor jongeren die niet zelfstandig naar school kunnen komen door een handicap of ziekte. Er zijn verschillende soorten (vergoedingen voor) leerlingenvervoer, onder andere vervoer per taxi(bus) en een vergoeding voor openbaar vervoer of voor eigen vervoer.
Toekenning van leerlingenvervoer hangt van een aantal factoren af, waaronder de afstand van het woonadres tot de school en de mogelijkheid tot thuisnabij onderwijs. Informeer bij de gemeente Lelystad naar de mogelijkheden.

U bent het niet eens met een keuze of besluit

Hoewel we er alles aan doen om in goed overleg met u en met wederzijds vertrouwen de meest passende onderwijsplek voor uw kind te bieden, kan het voorkomen dat u het niet eens bent met een keuze of besluit van de school of het samenwerkingsverband. Bijvoorbeeld omdat u vindt dat uw kind niet de juiste ondersteuning krijgt op school of omdat u het niet eens bent met de toelaatbaarheidsverklaring.

U kunt met uw vragen altijd terecht bij de school of het samenwerkingsverband. Samen met u wordt naar een oplossing gezocht. Komt u er niet uit met de school of het samenwerkingsverband, dan kunt u het probleem voorleggen aan een klachtencommissie. Ook kunt u ondersteuning in een dergelijke situatie aanvragen bij Onderwijsconsulenten.

Voor meer informatie over wet- en regelgeving, geschillenregelingen en de commissies die verband houden met passend onderwijs, verwijzen we u naar de website van Onderwijsgeschillen.