Procedure aanvragen van TLV’s voor VSO of praktijkonderwijs en aanwijzingen voor leerweg ondersteunend onderwijs (lwoo)

2019 -2020

Van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs

            Algemeen

 • Leerlingen die regulier basisonderwijs afronden, worden aangemeld bij het reguliere voortgezet onderwijs volgens de normale procedure. Ook leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte kunnen terecht in het reguliere onderwijs. Vaak kunnen leerlingen uit het s(b)o een passende plek binnen het reguliere voortgezet onderwijs vinden;
 • Het reguliere vo is daartoe uitgebreid met arrangementsklassen om leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte passend onderwijs te kunnen bieden. U kunt hiervoor de websites van de scholen in Lelystad de ondersteuningsprofielen van de scholen raadplegen. Naast de huidige arrangementsklassen bij Aeres en de SGL en de structuurklassen bij de Rietlanden, komen er in het schooljaar 2019-2020 arrangementsklassen in de bovenbouw van het SGL en op de Arcus (lees in de folders alles over de arrangementsklassen.

Advies leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte

 • Vragen over een leerling uit groep 8 die betrekking hebben op extra ondersteuning, de zogenaamde advies- of consultatievragen, kunnen door de school bij het loket van het SWV VO ingebracht worden door een mail met de titel ‘adviesvraag po‘ (mailadres:  info@swvvo-lelystad.nl);
 • Ouders en leerling geven altijd toestemming voor een adviesvraag. Het ontwikkelingsperspectief plan (OPP) van de leerling en eventuele andere rapportages/onderzoeksgegevens worden meegestuurd. (Stukken ouder dan 3 jaar hoeven niet meegestuurd te worden);

Wanneer de adviesvraag binnen is, wordt zo snel mogelijk, maar altijd binnen 2 werkweken, contact opgenomen met de school. Ouders en leerling worden betrokken bij het te formuleren advies;

 • Consultatievragen van scholen kunnen anoniem worden ingebracht; d.m.v. een mail aan info@swvvo-lelystad.nl met de titel ‘consultatievraag po‘.

Wanneer de consultatievraag binnen is, wordt zo snel mogelijk, maar altijd binnen 2 werkweken, contact opgenomen met de school.

Procedure extra ondersteuning van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs

Aanmelden

 • Leerlingen worden door ouders aangemeld bij een reguliere vo-school voor 1 maart;

(pro leerlingen worden bij voorkeur aangemeld voor 1 december);

 • Als de basisschool vindt dat de leerling in aanmerking komt voor pro, lwoo of de arrangementsklas vinkt de basisschool dit aan in Digidoor.

TLV aanvraag praktijkonderwijs (pro) of aanwijzing leerweg ondersteunend onderwijs (lwoo)          

 • De vo school vraagt de aanwijzing lwoo en de TLV pro aan bij het Loket, voor 15 mei. De aanvragen worden door het Loket voor de zomervakantie afgehandeld.
 • Het SWVVO Lelystad hanteert de landelijke criteria als uitgangspunt voor de toekenning van een TLV-pro en de aanwijzingen lwoo.
 • Om voor lwoo of pro in aanmerking te komen wordt gekeken naar aanleg (IQ meting), naar leerachterstanden (op de gebieden begrijpend lezen, technisch lezen, spelling en rekenen/wiskunde) en in een aantal gevallen naar sociaal-emotionele problematiek.

Hieronder staan de criteria in het kort. De  uitgebreide criteria en toegestane testen staan in de Staatscourant: www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl/regeling-screenings-en-testinstrumenten-lwoo-en-pro-schooljaar-2019-2020

  IQ leerachterstand Sociaal emotionele problematiek
LWOO 1 75/80 – 90 1,5 – 3 jaar
(leerachterstand 0,25 – 0,50 op tenminste 2 domeinen waarvan één inzichtelijk domein)
 
LWOO 2 91 – 120 1,5 – 3 jaar
(leerachterstand 0,25 – 0,50 op tenminste 2 domeinen waarvan één inzichtelijk domein)
Aantoonbaar sociaal emotionele problematiek die een belemmering vormen voor de onderwijsontwikkeling*
PRO 55 – 75/80 3 jaar of meer (leerachterstand  0,50 of meer op tenminste 2 domeinen waarvan één inzichtelijk domein)  

* bijvoorbeeld: faalangst, prestatie-motivatie, sociaal emotionele instabiliteit

Bijzondere regeling TLV aanvraag pro en aanwijzing lwoo

Voor de omzetting van een aanwijzing lwoo naar een TLV-pro, of de omzetting van een TLV-pro naar een aanwijzing lwoo, geldt de bijzondere regeling. Voor deze aanvraag of omzetting dient een aanmeldformulier bijzondere regeling en een door ouders ondertekend OPP te worden aangeleverd bij het Loket.

TLV aanvragen vso vanuit het po en het sbo

 • TLV aanvragen worden voor 1 februari bij het Loket ingediend door de basisschool van inschrijving. Mailadres: commissietoelaatbaarheid@swvvo-lelystad.nl;
 • De basisschool heeft advies ingewonnen bij onderwijsadviseur van het Loket van SWVO Lelystad en meldt vervolgens aan door middel van een door ouders en school ondertekend aanmeldformulier en een recent OPP. Het OPP moet voldoen aan alle wettelijke eisen. Uit het OPP blijkt wat de onderwijs-ondersteuningsbehoefte is, wat al is aangeboden en dat er aantoonbaar handelingsgericht gewerkt is. Tevens moet duidelijk zijn welke onderwijs-ondersteuning geboden is, welke extra hulp bovenop de basisondersteuning is ingezet, hoe de inzet geëvalueerd is en wat het ontwikkelingsperspectief is. Eventueel kan relevante verslaglegging en cijferlijsten, of onderzoeken niet ouder dan 3 jaar worden toegevoegd. Als er geen extra ondersteuning aangetoond kan worden, kan geen TLV aangevraagd worden;
 • Binnen 6 werkweken nadat het dossier als compleet beoordeeld is, dus ontvankelijk is verklaard, wordt aan de school doorgegeven wanneer een TLV-gesprek met de commissie toelaatbaarheid (CT) op de school met ouders, leerling en vertegenwoordigers van de school zal plaatsvinden. De school nodigt ouder(s) en leerling uit. Indien noodzakelijk kan deze procedure met 4 werkweken worden verlengd. In uitzonderlijke gevallen kan van deze procedure worden afgeweken. Dit wordt tijdig, en met onderbouwing, aan de school gecommuniceerd.
 • De commissie toelaatbaarheid (CT) brengt na dit gesprek een schriftelijk advies uit en op grond van de ondersteuningsbehoefte wordt de toelaatbaarheidsverklaring van voor het speciaal onderwijs geadviseerd, of er wordt een ander advies gegeven.
 • Met het advies toelaatbaarheidsverklaring kunnen ouders en leerling de open dagen van het vso bezoeken en kunnen zij zich aanmelden bij het vso;
 • Zodra vanuit het vso de TLV aangevraagd en onderbouwd is én het advies van het loket binnen is, wordt de TLV binnen 3 weken door het loket afgegeven.

TLV aanvragen vso vanuit het regulier vo

 • De school van inschrijving is de aanvrager van de TLV. Een TLV is voorwaarde voor inschrijving bij een vso school.
 • De TLV wordt aangevraagd middels een door ouders en school ondertekend aanmeldformulier en een OPP naar het loket te mailen.  Mailadres: commissietoelaatbaarheid@swvvo-lelystad.nl ;
 • Het OPP moet voldoen aan alle wettelijke eisen. Uit het OPP blijkt wat de onderwijs-ondersteuningsbehoefte is, wat al is aangeboden en dat er aantoonbaar handelingsgericht gewerkt is. Tevens moet duidelijk zijn welke onderwijs-ondersteuning geboden is, de didactische ontwikkeling, welke extra hulp bovenop de basisondersteuning is ingezet, hoe de inzet geëvalueerd is en wat het ontwikkelingsperspectief is. Eventueel kan relevante verslaglegging en cijferlijsten, of onderzoeken niet ouder dan 3 jaar worden toegevoegd. Als er geen extra ondersteuning aangetoond kan worden, kan geen TLV aangevraagd worden;
 • Het loket beoordeelt of een TLV-aanvraag compleet is en neemt een aanvraag pas in behandeling als deze compleet is.
 • Binnen 6 werkweken nadat het dossier als compleet beoordeeld is, dus ontvankelijk is verklaard, wordt aan de school van inschrijving doorgegeven wanneer een TLV-gesprek op de school van inschrijving met ouders, leerling en vertegenwoordigers van de school zal plaatsvinden. De school nodigt ouder(s) en leerling uit. Indien noodzakelijk kan deze procedure met 4 werkweken worden verlengd. In uitzonderlijke gevallen kan van deze procedure worden afgeweken. Dit wordt tijdig en met onderbouwing aan de school gecommuniceerd.
 • Binnen 2 werkweken na het gesprek wordt besloten of de TLV wordt toegekend. Een afwijzing wordt beargumenteerd en met een advies onderbouwd.
 • Als een TLV is toegekend, kunnen de ouders de leerling aanmelden bij de vso-school van hun keuze. De vso school gaat over de plaatsbaarheid en het niveau.
 • De school van inschrijving blijft verantwoordelijk voor onderwijs tot de leerling geplaatst is op het vso.

TLV aanvragen / verlengingen vso vanuit het (v)so

 • De (v)so school van inschrijving is de aanvrager van de TLV. Een TLV is voorwaarde voor inschrijving bij een vso school.
 • De TLV wordt aangevraagd middels een door ouders en school ondertekend aanmeldformulier en een OPP naar het loket te mailen. Het OPP moet voldoen aan alle wettelijke eisen. Mailadres: commissietoelaatbaarheid@swvvo-lelystad.nl;
 • De school toont door een het leveren van een geëvalueerd OPP aan dat er handelingsgericht gewerkt is. Het handelingsgerichte deel van het OPP moet door ouders ondertekend zijn. Uit het OPP blijkt wat de onderwijs-ondersteuningsbehoefte is, wat al is aangeboden en dat er aantoonbaar handelingsgericht gewerkt is. Tevens moet duidelijk zijn welke onderwijs-ondersteuning geboden is, hoe de inzet geëvalueerd is en wat het ontwikkelingsperspectief is. Daarnaast omvat het een uitstroomperspectief en wordt omschreven welke ondersteuning intern en extern is ingezet. Eventueel kan relevante verslaglegging en cijferlijsten, of onderzoeken niet ouder dan 3 jaar worden toegevoegd.
 • Het loket beoordeelt of een TLV-aanvraag compleet is.
 • Binnen 6 werkweken nadat het dossier als compleet beoordeeld is, dus ontvankelijk is verklaard, wordt aan de school van inschrijving doorgegeven of een TLV-gesprek op de school van inschrijving met ouders, leerling en vertegenwoordigers van de school zal plaatsvinden. In veel gevallen zal dit niet noodzakelijk zijn.  Deze procedure kan met 4 werkweken worden verlengd.

Binnen 2 werkweken na het gesprek wordt besloten of de TLV wordt toegekend. Een afwijzing wordt beargumenteerd en met een advies onderbouwd.