Een vloeiende overgang van primair- naar voortgezet onderwijs is essentieel voor een succesvolle schoolcarrière. Soms heeft een leerling extra ondersteuning binnen de school nodig of aanvullende zorg vanuit jeugdhulp. Voor deze leerlingen is het extra van belang dat er continuïteit bestaat in de zorg en begeleiding rond de overgang van primair- naar voortgezet onderwijs. Het samenwerkingsverband  VO Lelystad werkt hiervoor samen met het samenwerkingsverband PO onderwijs Lelystad.

De basisschool geeft een advies over de onderwijsssoort in het voortgezet onderwijs, gebaseerd op de leerprestaties. Ook spelen factoren als werkhouding en motivatie een rol. Mocht de leerling een extra ondersteuningsbehoefte hebben dan kan het samenwerkingsverband adviseren welke school die ondersteuning het beste kan bieden.

Rol van ouders

Bij de overstap naar het voortgezet onderwijs hebben ouders een belangrijke rol. De school en de ouders hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een optimale ontwikkeling van de leerling. Op basis van het advies van de school voor het primair onderwijs, melden de de ouders de leerling aan bij de school voor het voortgezet onderwijs van hun keuze.

De school voor het primair onderwijs draagt de gegevens van de leerling zorgvuldig over naar de school voor het voortgezet onderwijs. Dit zijn onder andere de toetsresultaten en informatie over de eventuele extra begeleiding die de leerling nodig heeft. Ouders hebben inzage in de digitale overdracht van gegevens via Digidoor.